BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:2305 /ĐHV-KHTC

V/v thông báo cho sinh viên khóa 51 trở về trước tốt nghiệp đợt tháng 2/ 2015 cách thức nhận lại tiền còn thừa trên TK học phí.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 25tháng 6năm 2015

 

 

Kính gửi:         - Trưởng các đơn vị liên quan thuộc Trường Đại học Vinh;

- Toàn thể sinh viên Khóa 51 trở về trước của Trường Đại học Vinh tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2015,

 

          Trường Đại học Vinh xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 51 về trước tốt nghiệp đợt tháng 02 năm 2015. Sau khi được xét công nhận tốt nghiệp, một số sinh viên còn thừa tiền trên tài khoản đăng ký học và Nhà trường đã thực hiện chi trả số tiền còn thừa cho sinh viên. Tuy nhiên, đến nay còn một số sinh viên chưa đến nhận.

Để tạo thuận lợi cho sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, kể từ tháng 6 năm 2015, Trường Đại học Vinh không chi trả bằng tiền mặt, mà thực hiện chi trả tiền thừa trên tài khoản đăng ký học cho sinh viên đã tốt nghiệp qua tài khoản ngân hàng của sinh viên kê khai, đăng ký với Nhà trường.

            Vậy Trường Đại học Vinh thông báo đến sinh viên khóa 51 tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2015 ( danh sách đính kèm) biết để kê khai, đăng ký tài khoản tại ngân hàng thụ hưởng số học phí còn thừa trên tài khoản với Nhà trường làm cơ sở để Trường thực hiện chi trả. Việc đăng ký, kê khai thực hiện theo hướng dẫn của Nhà trường (có mẫu đính kèm) và gửi về Trường Đại học Vinh theo địa chỉ: Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên (phòng CTCT&HSSV) - Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, Nghệ An; Phòng CTCT&HSSV tổng hợp và gửi phòng Kế hoạch - Tài chính. Sinh viên nào chưa có tài khoản thì thực hiện mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại để kê khai, đăng ký. Nhà trường bắt đầu chi trả kể từ khi tiếp nhận được đầy đủ, chính xác thông tin tài khoản tại ngân hàng do sinh viên gửi đến; việc chi trả được thực hiện định kỳ theo tháng (mỗi tháng 01 lần). Thời hạn chi trả đến hết tháng 12 năm 2015, quá thời hạn này sinh viên nào chưa kê khai, đăng ký và gửi đầy đủ thông tin theo mẫu, Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan trong toàn Trường có trách nhiệm hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình biết để trả lời sinh viên khi tiếp nhận được thông tin liên quan./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Lưu KHTC, HCTH, CTCT-HSSV, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Minh Hùng

 

 

 File đính kèm

Thông_báo_lên_Mạng_SV_K51_Tnghiep_T2-2015_trả_HP_thừa_152606143516_152606170928.doc

DS_SV_K51_tốt_nghiệp_T2-2015_thông_báo_lên_MẠNG_152606143500_152606171056.xls